Loading Events
Táto udalosť sa už uskutočnila

Výstava
Talking Hands / Hovoriace ruky

Kurátor: Michal Stolárik

Umelkyne a umelci: Leontína Berková, Radek Brousil, Robert Gabris (A), Ján Gašparovič, Anetta Mona Chisa a Lucia Tkáčová, Nika Kupyrova (A), Jaroslav Kyša, Kristián Németh, Miroslav Pelák, Katarína Poliačiková, Ján Triaška
Diela zo zbierok Galérie Jána Koniarka Trnava
Grafický dizajn: Tereza Maco

Trvanie výstavy: 15. júl – 3. október 2021
Trnava, Galéria Jána Koniarka

Výstavný projekt Talking Hands sa selektívne zameriava na motívy rúk a naratívny potenciál gest v súčasnom vizuálnom umení, ktorú sú formálne a ideovo dopĺňané a konfrontované výberom zo zbierok Galérie Jána Koniarka v Trnave. Rekontextualizácia zbierkového materiálu sa upína na možnosti jeho aktualizácie formou začlenenie do dialógu so súčasným umením a schopnosti rozvíjania daných tém. Kurátorský projekt vníma ľudské ruky ako základ neverbálnej komunikácie, neodmysliteľnú súčasť kultúry a spoločnosti či jeden z východiskových motívov a zároveň formálnych činiteľov v kresliarskom, maliarskom či sochárskom médiu. Koncepcia výstavy sa opiera o tematické okruhy, ktoré vzišli z vybraných diel zo zbierkového fondu GJK. Prirodzene prechádza od intímnych vyobrazení a bezstarostných momentov – voľnočasových aktivít, hier a spoločenskej zábavy k súčasným poznatkom digitálnej komunikácie a sexuality. Ďalší okruh sleduje vybrané gestá ako neodmysliteľné symboly politického naratívu, (od)boja, násilia či smrti. Ruka tematizujúca prácu je častým motívom a zároveň významnou súčasťou (intervenujúceho) autora – činiteľa – umeleckého gesta či otázok týkajúcich sa sebaidentifikácie. V neposlednom rade sú gestá dôležitou časťou historických sakrálnych výjavov či vizuálnym a ideovým prvkom v aktuálnom skúmaní otázok týkajúcich sa viery a cirkvi.
Na výstave budú svoje práce prezentovať dvaja umelci žijúci vo Viedni: Robert Gabris (https//robertgabris.com/) a Nika Kupyrova (https://nikakupyrova.com/).
Foto: Anetta Mona Chisa & Lucia Tkačová – Things in Our Hands, 2014