Loading Events
Táto udalosť sa už uskutočnila

Výstava

Hannes Mlenek: Homo Humanus

Kurátorka: Silvie Aigner

  1. marec – 26. máj 2024

Bratislava – Čunovo, Danubiana Meulensteen Art Museum

Ústrednou témou umelca je ľudské telo. Expresívnymi líniami vytvorenými jedným ťahom umiestňuje Hannes Mlenek na plátno figurálne fragmenty, pričom vychádza z dynamiky a sily vlastnej telesnosti. Niektoré časti naznačujú telesnosť, zatiaľ čo inde sa línia rozbieha po plátne. Jeho kresby a obrazy vždy hovoria o živote ako takom a o vzťahu medzi pohlaviami, od „Extatickej meditácie“ a „Fyzickej dynamiky“ až po témy ako „Iniciácia“ a „Premena“. Človek je v pokušení spomenúť si na Michela de Montaigne, ktorý povedal: „Nepíšem o veci, ktorá trvá. Opisujem prechod.“ Toto balansovanie medzi bytím, stávaním sa, túžbou, ale aj násilím a dynamikou častého životného zápasu je hlavnou súčasťou diela Hannesa Mlenka: prekypujúce silou, vitálne, energické, robustné, vášnivé. Poznanie prírody tvorí stály referenčný bod v práci Hannesa Mlenka. Umelec však svoje diela posúva ďaleko za tento rámec, a to tak z hľadiska myšlienkového a tematického konceptu, ako aj z hľadiska ich rozmerov, ktoré si s neomylnou samozrejmosťou nárokujú vlastný priestor. K napätému vzťahu medzi odkazom na prírodu a abstraktným formálnym jazykom by som na záver rada uviedla citát z Dürera: „Lebo umenie je skutočne v prírode. A má ho len ten, kto jej ho dokáže vytrhnúť.“ www.danubiana.sk