JAZYKOVÉ VZDELÁVANIE

JAZYKOVÉ ŠKOLY V RAKÚSKU

RAKÚSKY INŠTITÚT V BRATISLAVE POSKYTUJE JAZYKOVÉ KURZY NEMČINY

RAKÚSKI LEKTORI NA SLOVENSKU

Angelika Vybiral

Carola Heinrich

ÖAD-Lektorin

Univerzita Komenského v Bratislave
Filozofická fakulta
Gondova 2, 814 99 Bratislava

ÖAD-Lektorin

Univerzita Komenského v Bratislave
Pedagogická fakulta
Račianska 59, 813 34 Bratislava

Marcus Bitterer

Christiane Schechirow, MA

ÖAD-Lektor

Ekonomická univerzita v Bratislave
Fakulta aplikovaných jazykov
Dolnozemská cesta 1, 852 35 Bratislava

Lektorin

Univerzita Mateja Bela
Filozofická fakulta
Tajovského 51, 974 01 Banská Bystrica

Mag.phil. Elisabeth Vergeiner

Mag. Maria Hager

ÖAD-Lektorin

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Filozofická fakulta
Tr. A. Hlinku 1, 949 74 Nitra

ÖAD-Lektorin

Prešovská univerzita v Prešove
Filozofická fakulta
Ul. 17. novembra č. 1, 081 16 Prešov