Nahrávam Udalosti
Táto udalosť sa už uskutočnila

Klavírny večer

Christos Marantos / Harald Ossberger
Myšlienka tohto programu bola vytvorená pri príležitosti 100. výročia úmrtia
Clauda Debussyho a 70. výročia zverejnenia štvorručnej klavírnej verzií baletu
Petruška od Igora Stravinského. Jedným z posolstiev klavírneho dua
Marantos-Ossberger je prostredníctvom svojho pôvodu prezentovať na
jednej strane grécku a na druhej rakúsku spoločnú tvorbu rozličných generácií
a kultúr; kreatívne koexistenciu rôznych generácií a kultúr; to sa
pokúsili sprostredkovať aj prostredníctvom ich účasti na 50. výročí gréckoortodoxnej
metropoly Rakúska za prítomnosti ekumenického patriarchu
Bartolomeja I., keď na slávnostnom koncerte hrali Mozartovu ouvertúru
z Čarovnej flauty a Stravinskeho Petrušku.
Program: W. A. Mozart: Klavírna sonáta pre štyri ruky F dur, C. Debussy:
Prelude l’après-midi d’un faune, René Staar (1951): z „L’homme sans
avenir“ I. Stravinskij: Petruška