Jazykové vzdelávanie2018-11-06T14:03:28+00:00

JAZYKOVÉ VZDELÁVANIE

JAZYKOVÉ ŠKOLY V RAKÚSKU

RAKÚSKY INŠTITÚT V BRATISLAVE POSKYTUJE JAZYKOVÉ KURZY NEMČINY

RAKÚSKI LEKTORI NA SLOVENSKU

Dr. Eva Schörkhuber

MMag. Angelika Vybiral

 

ÖAD-Lektorin

Univerzita Komenského v Bratislave
Filozofická fakulta
Gondova 2, 814 99 Bratislava

ÖAD-Lektorin

Univerzita Komenského v Bratislave
Filozofická fakulta
Gondova 2, 814 99 Bratislava

Mag. Richard Hahn

Christiane Schechirow, MA

ÖAD-Lektor

EKonomická Univerzita v Bratislave
Ústav Jazykov
Dolnozemská cesta 1/b, 852 35 Bratislava 5

Lektorin

Univerzita Mateja Bela
Fakulta humanitných vied
Tajovského 51, 974 00 Banská Bystrica

Mag.phil. Elisabeth Vergeiner

Mag. Andreas Schiestl

ÖAD-Lektorin

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Filozofická fakulta
Tr. A. Hlinku 1, 949 74, Nitra

ÖAD-Lektor

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Filozofická fakulta
Tr. A. Hlinku 1, 949 74, Nitra

MMag. Claudia Stubler LL.B.

ÖAD-Lektorin

Prešovská univerzita v Prešove
Filozofická fakulta
17. novembra, 080 01 Prešov